Strona Główna BIP Strona Główna
System motywacyjny
 

 
 

 WARUNKI FINANSOWE DLA SZEREGOWEGO ZAWODOWEGO.
 
Lp.  Nazwa Kwota
brutto (zł)
Uwagi
 1.  Uposażenie  3 200,00
262,00 podatek

288,00 składka ubezp. zdrowotne

 2.  Zasiłek na zagospodarowanie  3 200,00
Żołnierz służby stałej - po objęciu stanowiska służbowego;

Żołnierz służby kontraktowej - po zawarciu drugiego kontraktu.

 3.  Gratyfikacja  urlopowa  1120,00
35% najniższego uposażenia zasadniczego
na członka rodziny wypłacana 14 dni od dnia złożenia wniosku

 4.  Dodatek za rozłąkę  540.00
W formie ryczałtu miesięcznego, wypłaca
się
na pisemny wniosek (18 - krotność stawki diety)

 5.
 Dodatek za całodobową  służbę

 50,00
Za każdą nieetatową, całodobową służbę
 6.
 Dodatkowe uposażenie roczne

3 200,00
Po przepracowaniu pełnego roku kalendarzowego; powołany w trakcie roku kalendarzowego przysługuje, gdy pełnił służbę przez okres co najmniej sześciu miesięcy kalendarzowych.
 7.  Równoważnik pieniężny przysługujący
za umundurowanie i wyekwipowanie
nie wydany w naturze

524,00
524,00

 2562,00
 2332,00


  - do 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej:
a)kobieta
b)mężczyzna

 - powyżej 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej:
a)kobieta
b)mężczyzna

 8.
 Bezpłatne wyżywienie (pełniącym całodobową służbę wewnętrzną lub garnizonową)

 ****** Ekwiwalent pieniężny za służbę wynosi: 34.00 zł
 


 DODATKOWO ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU PRZYSŁUGUJE:

 • uposażenie konkurencyjne na rynku pracy,
 • dodatki do uposażenia za posiadane kwalifikacje zawodowe i umiejętności
 • dodatek za długoletnią służbę wojsk

po 3 latach służby wojskowej -     3%;
po 6 latach służby wojskowej -     6%;
po 9 latach służby wojskowej -     9%;
po 12 latach służby wojskowej -  12%;
po 15 latach służby wojskowej -  15%;
a następnie za każdy kolejny rok służby wojskowej pełnionej ponad pietnaście lat, zwiększ się o kwotę 1% należnego uposażenia, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po 35 latach służby wojskowej.

 kwota należnego uposażenia zasadniczego
 • dodatek za rozłąkę,
 • świadczenia mieszkaniowe,
 • darmowy przejazd raz w miesiącu / lub ryczałt za przejazd / w celu odwiedzenia małżonki lub dzieci pozostających na jego utrzymanaiu.
 • nagrody jubileuszowe,
 • nagrody pieniężne i inne formy wyróżnień,
 • należności za przeniesienia i podróże służbowe,
 • doskonalenie i podwyższanie kwalifikacji (kursy, szkolenia),
 • dodatki do uposażenia zasadniczego (np. dodatek specjalny
  w zależności od warunków pełnienia służby),
 • dodatkowe uposażenie na misjach poza granicami kraju,
 • uprawnienia do rekonwersji (pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym)
  już po 2 latach służby.