Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo wojskowe
 


 Jeżeli posiadasz świadectwo dojrzałości, polskie obywatelstwo i nie byłeś karany: możesz zostać żołnierzem zawodowym w korpusie oficerów poprzez ukończenie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na uczelni wojskowej!!! Jeżeli posiadasz już dyplom ukończenia studiów wyższych: zostań oficerem poprzez Studium Oficerskie!!!
 
Jeżeli posiadasz świadectwo ukończenia szkoły średniej: możesz zostać żołnierzem zawodowym w korpusie podoficerów poprzez szkołę podoficerską!! Jeżeli posiadasz świadectwo ukończenia gimnazjum: możesz zostać żołnierzem zawodowym w korpusie szeregowych zawodowych poprzez ukończenie szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia!!! Zdobądź solidne wykształcenie, zawód i pewne miejsce pracy poprzez naukę na jednej z uczelni wojskowych!!!


W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem kandydatów na studia wojskowe i cywilne
w Wojkowej Akademii Technicznej w Warszawie zamieszczamy link do strony Działu promocji WAT :

http://www.promocja.wat.edu.pl/materiały-informacje/

W zamieszczonym linku można uzyskać  informacje o zasadach, kierunkach studiów, klasyfikacji punktowej świadectw i wszystkie inne wiadomości konieczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru kierunków studiów.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zaodowych
w poszczególnych uczelniach wojskowych


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

>> ZOBACZ <<


DECYZJA NR 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 09 września 2016r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017r.

>> ZOBACZ <<


ZARZĄDZENIE Nr 4/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2017/2018

 >> ZOBACZ <<
 
załącznik do zarządzenia  >> ZOBACZ <<


ZARZĄDZENIE NR 12/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 maja 2016r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na zołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017.

 >> ZOBACZ <<INFORMACJE OGÓLNE


   Każda osoba, bez względu na płeć, posiadająca obywatelstwo polski, odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nie karana sądownie oraz mająca ukończone 18 lat, a także legitymująca się odpowiednim wykształceniem, może ubiegać się o przyjęcie do szkoły wojskowej (art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).

Naukę prowadzą:

• szkoły podoficerskie - wymagane ukończenie szkoły średniej, • wyższe szkoły oficerskie oraz akademie wojskowe - wymagane posiadanie świadectwa     dojrzałości, • studium oficerskie przy Wyższych Szkołach Oficerskich Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych - wymagane ukończenie wyższych studiów magisterskich lub równorzędnych


WYKAZ SKŁADANYCH DOKUMENTÓW


   Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej składają wniosek bezpośrednio do komendanta szkoły (studia w uczelniach wojskowych) lub do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem właściwej Wojskowej Komendy Uzupełnień ( szkoły podoficerskie, przeniesienia z uczelni cywilnej, studium oficerskie) dołączając:

• ankietę osobową wypełnioną elektronicznie i przesłaną, w celu rejestracji, do wybranej uczelni;

• dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów);

• życiorys;

• skrócony odpis aktu urodzenia;

• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karanego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

• potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (opłata nie podlega zwrotowi);

• inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności;

• zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki na uczelni wojskowej lub innej niż wojskowa ( w przypadku studentów).

Szczegółowe informacje, oraz wzory wymaganych dokumentów podane są na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydata do wojskowej komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej, a następnie wydane orzeczenia, opinie i dokumenty niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:
- orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej; - opinię wojskowej pracowni psychologicznej; - dokumenty ewidencyjne osoby.


NAWIĄZANIE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO


   Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową, jako służbę kandydacką.

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) podpisaniu umowy;
2) wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;
3) stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł:

- podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego; - kadeta, jeżeli kształci się na podoficera zawodowego; - elewa, jeżeli kształci się na szeregowego zawodowego;

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne do akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich obejmuje:
1. sprawdzian sprawności fizycznej;
2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
4. rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego obejmuje:
1. sprawdzian sprawności fizycznej;
2. test znajomości języka angielskiego;
3. rozmowę kwalifikacyjną.

Tryb i warunki przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2016/2017 na poszczególne uczelnie wojskowe regulować będzie zarządzenie MON
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych
do uczelni wojskowych w roku akademickim 2017/2018.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW


   Określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.z 2014r. poz. 1627)
Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni na studia stacjonarne w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego składają wnioski do rektorów - komendantów uczelni w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Absolwenci wyższych uczelni niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegające się o przyjęcie na studium wojskowe składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień:

do 30 września 2016r. na 8,5 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym  : obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej.
do 20 stycznia 2017r. na 3 miesięcznego szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej dla korpusów osobowych medycznego i duszpasterstwa;
do 15 maja 2017r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej
w korpusie osobowym  wojsk lądowych , łączności i informatyki, rozpoznania i walki  radiotechnicznej, finansowej, wychowawczej.

do dnia 15 maja 2017r. na 24-miesięczne szkolenie. przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w  korpusie osobowym : sił powietrznych

 

 AKADEMIE WOJSKOWE I WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE


Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

im. Jarosława Dąbrowskiego
00- 908 Warszawa 49,
 ul. gen.S. Kaliskiego 2
tel. 261 837 936
http://www.wat.edu.pl/


Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

im. gen. Tadeusza Kościuszki
51- 150 Wrocław,
ul. Czajkowskiego 109
tel. 261 658 576
http://www.wso.wroc.pl/

 
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. 261 317 733
www.wsosp.deblin.pl

 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

81-127 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
tel. 261 262 276
www.amw.gdynia.pl

Akademia Obrony Narodowej

00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela 103
www.aon.edu.pl


SZKOŁY PODOFICERSKIESzkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86
www.spwl.mil.pl/
   
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303
www.wsosp.deblin.pl/spsp

 
 Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka Lędowo 1N
www.sp.mw.mil.pl


LIMIT MIEJSC DO UCZELNI WOJSKOWYCH
w roku akademickim 2017/2018 - ROZPORZĄDZENIE MON z dnia  14 lutego 2017r.

 Zestawienie liczby miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.
 

Kierunek

 kształcenia

Wojskowa
Akademia
Techniczna

Akademia
Marynarki
Wojennej

Wyższa
Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Budownictwo

27

     

Chemia

17

     

Elektronika
i telekomunikacja

201

     

Geodezja
i kartografia

40

     

Informatyka

75

20

   

Inżynieria
 bezpieczeństwa

   

60

 

Logistyka

35

   

13

Lotnictwo
i kosmonautyka

50

   

87

Mechanika
i budowa maszyn

18

20

   

Mechatronika

77

20    
Dowodzenie
( zarządzanie)
    273  

Nawigacja

 

28

 

22

Kryptologia i ceberbezpieczeństwo

55

     
Systemy informatyczne w bezpieczeństwie   12    

RAZEM

595

100

333

122

 
 
Zestawienie liczby miejsc na szkolenia oficerskie dla absolwentów wyższych uczelni w 2017r.

Korpus/grupa osobowa

Szkolenie
3 m-czne

Szkolenie
  8,5 m-czne

Szkolenie
  12 m-czne

Szkolenie
  24 m-czne

Medyczny/lekarzy

 1

 

 

Medyczny/dentystów

1

 

 

 
Medyczny/weterynarii 2      

Medyczny/farmaceutów

 2

 

 

Medyczny/psychologów

2

 

 

 

Medyczny/fizykoterapeutów

1

 

 
Medyczny/pielęgniarstwa 10      
Medyczny/ratownictwa medycznego 2      
Sprawiedliwości i obsługi prawnej/ obsługa prawna   6    

Duszpasterstwa\teologiczna

1

 

 
Ekonomiczno-finansowa   8  14  
Orkiestr i zespołów estadowych      1  
Geograficzna     15  
Wojsk lądowych/pancerno zmechanizowana     80  
 Łączności i informatyki/projektowo programowa informatyki     2  
 Sił powietrznych/ ruchu lotniczego       5

RAZEM w WSzOWLąd  - Wrocław

22

14

112

 
RAZEM w WSzOSIŁ POWIETRZNYCH  - Dęblin       5
 
 


Szczegółowe zasady procesu rekrutacji oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.

Szczegółowych informacji dotyczących służby kandydackiej udziela
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
pokój nr 2
lub pod nr telefonu: 261 415 422.