Strona Główna BIP Strona Główna
Rekrutacja do służby zawodowej
 


Aby uzyskać aktualne informacje o wolnych etatach dla żołnierzy zawodowych skontaktuj się
z WKU właściwą ze względu na adres zameldowania.

Dane kontaktowe Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie znajdziesz w dziale:

>>KONTAKT<<
Informujemy, że 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
prowadzi kwalifikacje kandydatów na nw. stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych


>> WIĘCEJ <<

Informujemy, iż w związku z koniecznością uzupełniania stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych jednostki wojskowe 16 Dywizji Zmechanizowanej rozpoczęły nabór na wakujące stanowiska.

Informujemy, iż 6 batalion logistycznym w Krakowie posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska
Terminy kwalifikacji dla kandydatów zawodowej służby wojskowej i NSR realizowane będą
w następujących terminach

03.11.2015
01.12.2105
15.12.2015W sprawach personalno-kadrowych prosimy o kontakt telefoniczny
- 261134265

Informujemy, że w 9 batalion dowodzenia (Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi) w dniu 13.10.2015 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierzy rezerwy (posiadających prawo jazdy kat. "C" oraz "C+E").


Kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach logistycznych: 38T65 (kierowca kat. C+E), 38T64 (kierowca kat. C), 38T68 (kierowca kat. D) oraz 38B61 (kucharz).

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne;
 • w przypadku stanowisk kierowców min. prawo jazdy kat. C lub C + E;
 • w przypadku stanowisk kucharzy książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • przygotowanie zawodowe albo umiejętności przydatne w wojsku;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność;
 • dobry stan zdrowia.
Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni posiadać:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, odbyte kursy oraz posiadane uprawnienia;
- kserokopię prawa jazdy;
- kserokopię zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej (żołnierze NSR);
- kserokopię kontraktu na pełnienie służby w NSR (żołnierze NSR);
- kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych (żołnierze NSR);
- kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie zasadniczej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych itp. (żołnierze rezerwy);
- przybory do pisania.

Jednocześnie nadmieniamy, że terminy kolejnych kwalifikacji zostanie podany na stronie internetowej:
http://9bdow.wp.mil.pl/pl/1.html

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
- ppor. Grzegorz Lewandowski (261-887-517);
- st. sierż. Hubert Wanielista (261-887-678).


Informujemy, iż 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku- Białej posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej
Osoba do kontaktów:
- sierż. Łukasz KĄDZIELAWA tel: 261-134-602

5 pułk inżynieryjny
SZCZECIN Podjuchy, ul. Metalowa 39


w dniu 07.10.2015 r. w godz. 08.00 – 13.00 (dodatkowe terminy po uzgodnieniu telefonicznym) prowadzi nabór kandydatów wyrażających akces do pełnienia służby w korpusie szeregowych zawodowych
na nw. stanowiska służbowe:

Kandydat powinien posiadać:

- dokument osobisty
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie);
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
z wychowania fizycznego;
- odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej odbyte ćwiczenia rotacyjne (dokumenty potwierdzające)
- życiorys (CV)
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych
- przybory piśmiennicze.

Do kontaktów w tej sprawie wyznaczona została w jednostce:
- st.chor.szt. Zbigniew SUGALSKI - tel. 261 454 788;
- mł.chor. Sławomir NIKODEM – tel. 261 454 788

Informujemy, że

10 Brygada Logistyczna w Opolu organizuje
w dniu 21.10.2015 r. o godz. 08.00 przy ul. Domańskiego 68

kwalifikacje kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych:

- kierowca (kat. C+E)
- kierowca (kat. C)
- kucharz
- obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego
- obsługa elektrowni


Kandydat powinien posiadać:

- dokument osobisty oraz książeczkę wojskową
- prawo jazdy
- kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR
- odbyte ćwiczenia rotacyjne (po służbie przygotowawczej),
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych
- przybory piśmiennicze.


Dodatkowe informacje można uzyskać :

261–625–073 – mjr Sławomir KAŁWAK
261 – 625 – 093 – st.chor.szt. Robert PRÓCHNICKI


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 49 Bazie Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.
Informujemy, że

49 Baza Lotnicza

w Pruszczu Gdańskim

prowadzi proces naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych
w korpusie szeregowych zawodowych:
- kierowca operator (kat. C+E)
- młodszy kierowca – spawacz (kat. C)
- kierowca obsługa (kat. C+E)


Kandydat powinien posiadać:
• dokument tożsamości;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacji;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych
• przybory piśmiennicze.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu:
261–271–281


Jednostka Wojskowa 2031 Lipowiec

prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w korpusie podoficerów szeregowych zawodowych

Kwalifikacje zostaną przeprowadzone w jednostce wojskowej
o godz. 10.00 w dniu 17.11.2015 r.

Kandydaci w dniu egzaminów zobligowani są do posiadania ze sobą:
- dokumenty tożsamości (książeczka wojskowa, dowód osobisty);
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia egzaminu z W-F;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.
Szczegóły można uzyskać na stronie:

www.8brt.wp.mil.pl


Do kontaktów w tej sprawie wyznaczony został:

- por. Aleksandra KAMIŃSKA - tel. 261 343 250;
- mł.chor. Tomasz FILIPOWICZ tel. 261 343 171

GRUPA OKRĘTÓW ROZPOZNAWCZYCH
81-103 GDYNIA, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1


posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej
- szef służby zdrowia – SW: 40A29, STE: POR./KPT.
- kucharz okrętowy – SW: 38B62; STE: SZER./ST.SZER


Do kontaktów w tej sprawie wyznaczona została:
- kpt. Katarzyna KOWAL - tel. 261 266 673;

  Informujemy, iż 25 Brygada Kawalerii Powietrznej posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska

Osoba do kontaktów:
- mjr Marcin KITA  tel: 261-167-011        Informujemy że w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej, odbędą się kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymogi powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje obejmują także żołnierzy zawodowych, chcących dokonać "przejścia" z innych jednostek wojskowych.


Termin: 30.09.2015r. o godz. 8.00
Adres: ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko

Kandydaci powinni posiadać:
• dokumenty tożsamości,
• ubiór sportowy,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do poddania się egzaminowi sprawności fizycznej oraz w przypadku przeniesienia służbowego zgoda dowódcy jednostki wojskowej


Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu:
- 261 647 202

Informujemy, że w Batalionie Ochrony Bazy Redzikowo,
zostaną przeprowadzone wstępne kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w korpusie podoficerów zawodowych
(od stopnia sierżanta do stopnia młodszego chorążego).

1. Miejsce stawiennictwa: Słupsk, ul. Westerplatte 44;

2. Termin stawiennictwa: 30.09.2015 r., godz. 7:30;

3. Wyposażenie: strój sportowy;

4. Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu):
- książeczka wojskowa,
- dowód osobisty,
- prawo jazdy,
- świadectwo ukończenia szkoły,
- inne dokumenty i zaświadczenia mające wpływ na postępowanie kwalifikacyjne
(np. poświadczenie bezpieczeństwa, świadectwa ukończenia kursów, zaświadczenia potwierdzające znajomość języków obcych) dodatkowo byli żołnierze zawodowi świadectwo służby oraz ostatnia opinia służbowa;

5. Żołnierze NSR — kserokopia zaświadczenia/zaświadczeń o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych (oryginały do wglądu);

6. Osoby posiadające stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa zobowiązane są do przedstawienia okresów służby w tych formacjach;

7. Zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego (ważne w dniu kwalifikacji).


Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie wyznaczeni zostali:
- por. Mariusz IWAŃSKI (Szef Sekcji Personalnej), tel. 261-458-654
- st. chor. Piotr PONDO (Starszy Podoficer Dowództwa Batalionu), tel. 261-458-654.
Wykaz wakujących stanowisk dostępny jest na stronie:

http://bochb.wp.mil.pl/pl/36.html

112 batalion remontowy
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 17


Informujemy, iż JW prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych na stanowiska służbowe: kierowca, mechanik - kierowca, kierowca - elektromechanik,
którzy spełniają wymogi do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kontakt: 112 brem Giżycko tel. 261 335 509


Informujemy, że JW 4115 w Gliwicach od nowego 2015 roku będzie przeprowadzać kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych zawodowych.Terminy kwalifikacji: 28.10.15, 18.11.15 , 02.12.15
Godzina stawiennictwa: 8.00
Miejsce:
ul. gen. Andersa 47, Gliwice

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
261-111-726, 261-111-713  Jednostka Wojskowa Nr 3391 w Zamościu ul. Piłsudskiego 36
poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej. W związku z powyższym organizowane będą kwalifikacje na n/w stanowiska w dniu:

- 12.11.2015r.
- 19.11.2015r.


Poszukiwani kandydaci na stanowiska:

STRZELEC


 Kandydat powinien posiadać przy sobie:
- aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu
   z WF,
- oświadczenie o niekaralności,
- dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR
    bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczeni do kwalifikacji)
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (cywilne i wojskowe) oraz dokumenty             osobiste,
- strój sportowy,
- środki piśmiennicze

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 261-181-307

Informujemy, iż 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku- Białej posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska

Osoba do kontaktów:
- st. kpr. S.Dybowski tel: 261-123-432

Informujemy, iż 6 batalion dowodzenia w Krakowie posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska
 
 
Terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych

20.10.2015r.
03.11.2015r.
17.11.2015r.
08.12.2015r.
15.12.2015r.

W sprawach personalno-kadrowych prosimy o kontakt z Szefem Sekcji Personalnej
- 261135532 lub 261135538
 


GRUPA OKRĘTÓW ROZPOZNAWCZYCH
81-103 GDYNIA, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

- szef służby zdrowia – SW: 40A29, STE: POR./KPT.
- kucharz okrętowy – SW: 38B62; STE: SZER./ST.SZER


Do kontaktów w tej sprawie wyznaczona została w jednostce:
- kpt. Katarzyna KOWAL - tel. 261 266 673;


Informujemy, iż 4 pułk przeciwlotniczy w Czerwieńsku posiada wakujące stanowiska
dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

w korpusie podoficerów

Wykaz stanowisk:
 •  instruktor – SW 52A21
 •  podoficer sztabowy – SW 38B28
 •  starszy technik – SW 22G24/22G23
 •  starszy technik – SW:28D23/28D34
 •  podoficer sztabowy – SW 54B21
 •  technik pododdziału – SW 38T32
 •  dowódca obsługi – SW 32B24
 •  starszy technik – SW 38B24
 •  podoficer sztabowy - SW 28B21/28D21

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

261 - 671 – 25116 batalion saperów w Nisku

posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej
SZEREGOWI
- kierowca SW 38T65 (kat. C+E);
- obsługa SW:38B64 (obsługa chłodni)
- pomocnik kierowcy SW 34B62 (obsł pływającego transportera gąsiennicowego)

PODOFICEROWIE MŁODSI
- podoficer SW 24E26 (podoficer młodszy);

PODOFICEROWIE
- starszy instruktor SW 54F21 (wychowanie fizyczne i sportu);
- młodszy podoficer sztabowy SW 54B21 (ogólna - kadrowa);
- młodszy podoficer sztabowy SW 38A23 (gospodarka i zaopatrzenie);
- młodszy zwiadowca SW 34A63 (zwiadowca.);
- dowódca obsługi SW 40H21 (ratownictwo medyczne);
- pomocnik dowódcy plutonu SW 34A21 (ogólna);
- pomocnik dowódcy plutonu SW 34A24 (eksploatacja sprzętu do minowania);
- technik pododdziału SW 34T23 (eksploatacja sprzętu inżynieryjnego)

OFICEROWIE MŁODSI
- zastępca dowódcy zespołu/lekarz SW 40A01 (medycyna ogólna);

TERMIN KWALIFIKACJI: 27.10.2015 R. godz. 08.00

Do kontaktów w tej sprawie wyznaczeni zostali w jednostce:

- kpt. Bogusław HAFTKA - tel. 261 152 556;
- mł.chor. Marek CAPAŁA, st.szer. Robert MAŚLICH - tel. 261 152 558;


22 BAZA LOTNICZA w Malborku


prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

w korpusie szeregowych zawodowych

Kwalifikacje zostaną przeprowadzone w jednostce wojskowej (hala sportowa ul. 17-go Marca 20)
o godz. 08.30 w dniu 15.09.2015 r.
i obejmować będą:
- sprawdzian z wychowania fizycznego;
- sprawdzian z poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego;
- rozmowę kwalifikacyjną.


Kandydaci w dniu egzaminów zobligowani są do posiadania ze sobą:
- dokumenty tożsamości (książeczka wojskowa, dowód osobisty);
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia egzaminu z W-F;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

Potrzeby w zakresie powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:
- mechanik/kierowca - obsługa lotniczych urządzeń radioelektronicznych/kierowca kat. C+E;
- mechanik/kierowca - obsługa techniczna samolotów naddźwiękowych/kierowca kat. C+E;
- mechanik/kierowca - obsługa źródeł zasilania statków powietrznych/kierowca kat. C;
- kierowca/obsługa - kierowca kat. C/ obsługa urządzeń gazów sprężonych;
- młodszy kierowca - kierowca kat. C;
- elektromechanik/kierowca - obsługa zespołów prądotwórczych i źródeł zasilania/kierowca kat. C+E;
- kierowca - kierowca kat. C+E
- kierowca/elektromechanik - kierowca kat. C+E/obsługa wzrokowych pomocy nawigacyjnych;
- operator - obsługa spycharko-ładowarki;
- kierowca - kierowca kat. D.


Do kontaktów w tej sprawie wyznaczony został:

- chor. Dariusz WOJCIECHOWSKI - tel. 261 536 742;


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Kwalifikacja odbędzie się w siedzibie 6 batalionu dowodzenia Sił Powietrznych w dniach:
- 08.09.2015 roku od godz. 8:00
- 15.09.2015 roku od godz. 8:00
ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem (biuro przepustek)


Kandydaci powinni być przygotowani do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej
i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:
- posiadać stopień wojskowy SZEREGOWY lub STRASZY SZEREGOWY;
- nie figurować w krajowym rejestrze sądowym;
- okazać się w dniu kwalifikacji oryginałem prawa jazdy;
- posiadać:

1. Książeczkę wojskową (oryginał);
2. Prawo jazdy (oryginał);
3. Dowód osobisty (oryginał);
4. Poświadczenie bezpieczeństwa (jeśli posiada);
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.;
6. Aktualny kontrakt w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (jeśli posiada).

Żołnierze po służbie przygotowawczej muszą okazać zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych.


Szczegółowych informacji udziela Sekcja personalna tel: 261-524-711 – kpt. Wojciech STAWICKI,

STANOWISKA:

1. KIEROWCA ELEKTROMECHANIK stopień etatowy: SZER./ST.SZER. (3 stanowiska)
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

2. MŁODSZY KIEROWCA stopień etatowy: SZER./ST.SZER. (9 stanowiska)
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

3. MŁODSZY KIEROWCA MŁODSZY MECHANIK stopień etatowy: SZER./ST.SZER.
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

4. MŁODSZY KIEROWCA MŁODSZY MECHANIK stopień etatowy: SZER./ST.SZER. (2 stanowiska)
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C,E;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

5. MONTER KIEROWCA stopień etatowy: SZER./ST.SZER. (2 stanowiska)
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

6. KIEROWCA ELEKTROMECHANIK stopień etatowy: SZER./ST.SZER.
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C, E;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

7. KIEROWCA MECHANIK stopień etatowy: SZER./ST.SZER. (2 stanowiska)
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C, E;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.

8. KIEROWCA stopień etatowy: SZER./ST.SZER. (3 stanoiwska)
MINIMALNE WYMAGANIA:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM;
- POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII C;
- POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA „ZASTRZEŻONE”;
PREFEROWANE WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROFIL: ELEKTRONIKA LUB INFORMATYKA;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 1.1.1.1.;
- KONTRAKT NSR I ODBYTE ROTACYJNE ĆWICZENIA W 6 bdow SP.1 WOJSKOWY SZPITAL POLOWY w Bydgoszczy

informuje, że w 2016 roku będzie potrzeba pozyskania kandydatów do służby zawodowej

Dostępne będą następujące stanowiska:

 •  w korpusie podoficerów:
- około 20 pielęgniarek;
- 6 ratowników medycznych;
 •  w korpusie szeregowych:
- około 50 żołnierzy różnych specjalności.
Jednym z głównych wymagań do służby w Wojskowych Szpitalach Polowych, wynikających
z przeznaczenia jednostki, jest zgoda i zdolność do służby poza granicami kraju wymagana bezwzględnie na każdym stanowisku.Informacje o wolnych etatach będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej
1 Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy.

Kontakt telefoniczny - 261 413 055.


Informujemy, iż 17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA w Międzyrzeczu
prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych
we wszystkich specjalnościach wojskowych

Termin kwalifikacji: każdy wtorek miesiąca
Kandydaci powinni zgłosić się o godz. 8.00 na Biuro Przepustek

Kandydaci przystępując do kwalifikacji powinni posiadać:

- dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty
- zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbywali),
- kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (po służbie przygotowawczej),
- odbyte ćwiczenia rotacyjne (po służbie przygotowawczej),
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z WF,
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych,
- przybory do pisania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekcji personalnej w 17 BZ w Międzyrzeczu
- tel. 261 674 265


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 8 pułk przeciwlotniczy Koszalin.


Informujemy, że dn. 15 października 2015 roku od godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach:
 • kierowca – elektromechanik (kierowca KTO OSA);
 • operator (obsługa stacji radiostacji radiolokacyjnych NUR);
 • operator (obsługa stacji radiostacji radiolokacyjnych wykrywania naprowadzania rakiet OSA);
 • kierowca kat. „C+E”;


Żołnierze chcący przystąpić do kwalifikacji winni stawić się w dniu 15.10.2015 r.
o godz. 7.50 na Biurze Przepustek jednostki wojskowej na ul. 4-go Marca 5Kandydat powinien posiadać:
 • książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • prawo jazdy;
 • świadectwo ukończenia szkoły(najwyższy poziom);
 • potwierdzenie odbytych ćwiczeń rotacyjnych (w przypadku żołn.NSR);
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do odbycia sprawdzianu
  ze sprawności fizycznej
 • strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych;
 • przybory piśmiennicze;

Przeprowadzone kwalifikacje będą stanowiły bazę naboru do korpusu szeregowych zawodowych
.
 

  Informujemy, że 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie prowadzi proces naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych

Terminy kwalifikacji:

każdy czwartek od godz. 08.00

Kandydat powinien posiadać:

• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego potwierdzające możliwość przystąpienia
do egzaminu z wychowania fizycznego;

• strój sportowy;

O przyjęcie może ubiegać się osoba która:

- ukończyła gimnazjum

- odbyła przeszkolenie w ramach NSR lub odbyła zasadniczą służbę wojskową lub była żołnierzem zawodowym

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 10 Brygady Pancernej w Świętoszowie

http://10bkpanc.wp.mil.pl/pl/1.html

lub pod nr telefonu: 261 - 686 - 241

Informujemy, że 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie prowadzi proces naboru kandydatów
na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych

Terminy kwalifikacji:

każdy wtorek od 01.09.2015 r. godz. 08.00


Kandydat powinien posiadać:

• świadectwo ukończenia szkoły (uwierzytelniona kopia);

• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego potwierdzające możliwość przystąpienia
do egzaminu z wychowania fizycznego;

• dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczkę wojskową);

• kserokopię kontraktu (dotyczy żołnierzy NSR);

• kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR);

• kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR);

• strój sportowy;

• przybory do pisania.


O przyjęcie do zawodowej służby wojskowej mogą ubiegać się:

* żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;

* żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 12 Brygady Zmechanizowanej

http://12bz.wp.mil.pl/pl/42.html

lub pod nr telefonu: 261 - 455 - 356


Informujemy, że 11 mazurski pułk artylerii w Węgorzewie prowadzi proces naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych

Terminy kwalifikacji:

każda środa godz. 7.30, ul. gen. J. Bema 7, Węgorzowo.


Kandydat powinien posiadać:

• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego potwierdzające możliwość przystąpienia
do egzaminu z wychowania fizycznego (honorowane będą oryginalne zaświadczenia
z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej przeprowadzone w innych JW. W 2015 roku;

• dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy);

• zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR);

• dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia (byli żołnierze zawodowi – świadectwo służby);

• strój sportowy;

• przybory do pisania.

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.


Termin kwalifikacji może ulec zmianie, w związku z powyższym przed planowanym terminem wzięcia udziału w kwalifikacji zainteresowani proszeni są o kontakt z:

st. sierż. Łukasz MLECZKO tel. 261 – 337 - 132  34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu


Szczegóły uzyskać można:

- por. Katarzyna OPIOŁA – tel. 261 688 924 – korpus oficerów
- chor. Piotr KONIECZNY – tel. 261 688 924 – korpus podoficerów
- por. Kornelia MAJEWSKA – tel. 261 688 924 – korpus szeregowych


Informujemy , że 100 batalion łączności w Wałczu prowadzi nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów.

Terminy kwalifikacji:

- 04.11.2015 r.
- 09.12.2015 r.
   
  Szczegóły uzyskać można:
 •  na stronie 100 bł w zakładce praca:
http://www.100bl.wp.mil.pl/pl/15.html
 •  u nw. osób funkcyjnych:
- kpt. Karol SPODNIEWSKI – tel. 261 472 010
- ppor. Wojciech BIAŁOSZ – tel. 261 472 027


Informujemy , że 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu prowadzi nabór

do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów i szeregowych.

   Poszukiwani są kandydaci spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych
we wszystkich specjalnościach wojskowych – ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów posiadających specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. „C”
oraz „C+E”, elektromechanik, ślusarz, kowal.

Szczegóły uzyskać można uzyskać można:
WKU w Człuchowie 261415423 lub JW nw osoby funkcyjne:
- kpt. Tomasz ŁĘTOCHA – Tel. 261 67 42 39, 261 67 42 46,
- p. Kazimierz SKUZA – Tel. 261 67 48 15,
- p. Zygmunt RZEŹNICKI – Tel. 261 67 42 65.

 
 Informujemy, że  JW 4686 w  Krakowie, ul. Głowackiego 11 / desant /w 2015 roku w terminach:


- 20.10.2015 r.
- 17.11.2015 r.
- 15.12.2015 r.
odbędzie się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt :
 • WKU w Krakowie- tel. 261134552
 • JW 4686 Kraków – tel.261134466
 • WKU w Człuchowie – tel. 261415423,261415425

    Informujemy, że w JW 4495 w Krakowie odbędzie się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej
w terminach:
 • 13 października 2015 r.
 • 10 listopad 2015 r.
 • 8 grudzień 2015 r.
Więcej informacji pod nr tel.

Wojskowa Komenda Uzupełnień tel. 261415423
lub
JW tel. 261134551


Informujemy, że JW 1328 Bielsko Biała w 2015 roku będzie przeprowadzać postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowe w następujących terminach:
 • październik - 21
 • listopad. - 4,21
 • grudzień - 2,16

Szczegóły można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Tel.523785425

Adres JW. 1328 Bielsko Biała
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko Biała