Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

 

Nabór ochotników

do

„SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ”.


Terminy powołania do służby przygotowawczej na 2018 r.

KORPUS OFICERSKI
I Turnus – od dnia 08 stycznia 2018r. do dnia 06 lipca 2018r.

KORPUS PODOFICERSKI
I Turnus – od dnia 01 luty 2018r. do dnia 29 czerwca 2018r.
II Turnus – od dnia 03 lipca 2018r. do dnia  30 listopada 2018r.

KORPUS SZEREGOWYCH
I Turnus – od dnia 08 stycznia 2018r. do dnia 27 kwietnia 2018r.;
II Turnus – od dnia 07 maja 2018r. do dnia  31 sierpnia 2018r.;
                III Turnus – od dnia 04 września 2018r. do dnia  21 grudnia 2018r.;
               
                  – od dnia 25 września 2018r. do dnia  21 grudnia 2018r.;


Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej prosimy

o kontakt telefoniczny lub osobiste przybycie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie


Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej
składa wniosek

do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
1. odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej
– w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
2. odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia
o prawie wykonywania zawodu.
   Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2.Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego oryginały wyżej wymienionych dokumentów okazuje
się
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni
od dnia doręczenia wezwania.


Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.


UWAGA!!!

  Służba przygotowawcza pełniona w kilku okresach dla studentów –ochotników uczelni wyższych odbywa się podczas letnich przerw wakacyjnych.


Zainteresowani składają do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby dołączając aktualne zaświadczenie z uczelni, z którego będzie wynikało, że czas trwania studiów warunkuje ukończenia służby przygotowawczej.
Więcej informacji uzyskasz pod nr tel.  >>KONTAKT<< lub zgłoś się osobiście.


      Zasady odbywania nowego rodzaju czynnej służby wojskowej - służby przygotowawczej
- zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015r.
w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. 2015r. poz. 449).

      SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.


      Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

1.   niekarana za przestępstwo umyślne,
2.   posiadająca obywatelstwo polskie,
3.   odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
4.   wiek co najmniej osiemnastu lat,
5.   wykształcenie:
 • co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
 • co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

      Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 • oficerów - uczelnie wojskowe,
 • podoficerów - szkoły podoficerskie,
 • szeregowych - ośrodki szkolenia.
       Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.
 

      Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

      Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy,
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy,
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

    Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.


UPOSAŻENIE W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ

    Elewi w służbie przygotowawczej otrzymują według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010r w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. 2010r. Nr 41 poz. 241):

 • w przypadku podchorążych - 60 proc. najniższego uposażenia zasadniczego zołnierza zawodowego (3200 zł) - co daje kwotę miesięcznie 1920 zł,
 • w przypadku kadetów -40 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (3200 zł) - co daje kwotę miesięcznie 1280 zł,
 • w przypadku elewów - 30 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (3200 zł) - co daje kwotę miesięcznie 960 zł.

     Uposażenie żołnierzy służby przygotowawczej będzie podlegało opodatkowaniu, na ogólnych zasadach, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032, z późn. zm).

 


 !!WAŻNE!!


WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

oraz dodatkowe informacje w dziale: