Strona Główna BIP Strona Główna
Zwrot kosztów
 
 
Procedury obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.

OKREŚLENIE PROCEDURY ZWROTU OSOBOM WEZWANYM KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OSOBISTYM STAWIENNICTWEM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY.


Podstawa prawna:

1.    ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 827 z późn.zm.)
2.    ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
3.    ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.)
4.    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.
poz. 885 z późn. zm.)
5.    rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe(Dz. U. z 2004 r. Nr 50, poz. 484)

§ 1

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Człuchowie jako organ administracji wojskowej na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015r.,poz. 827 z późn. zm.) wzywa osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony, które są obowiązane do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących tego obowiązku w terminie i miejscu określonym w wezwaniu, oraz do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

§ 2

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Człuchowie wzywać może w następujących przypadkach:
a)   powołania do czynnej służby wojskowej, służby w jednostkach zmilitaryzowanych lub służby w obronie cywilnej;
b) wręczenia lub wycofania karty skierowania do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
c)  wręczania, wycofania lub zmiany karty mobilizacyjnej;
d)  nadania, uchylenia lub unieważnienia przydziału mobilizacyjnego;
e)  nadania, uchylenia lub unieważnienia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;
f)   nadania, uchylenia lub unieważnienia przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego;
g)  nadania, unieważnienia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego;
h)  wręczenia lub wycofania karty przydziału kryzysowego;
i) zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
j)  skierowania do wojskowej komisji lekarskiej, w tym na specjalistyczne badania lekarskie;
k)   założenia lub uzupełnienia ewidencji wojskowej;
l)    przeniesienia do rezerwy;
m)  odebrania, wymiany lub wydania nowej książeczki wojskowej;
n)   uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony, w przypadku,
o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
o)  reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
p)   mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz wręczania odznaczeń;
q) skierowania do wojskowej pracowni psychologicznej, w tym na badania psychologiczne.

§ 3

Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się, następuje za pomocą wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe
(Dz. U. z 2004 r. Nr 50, poz. 484 z późn. zm.) ( druk MON-Mu/59). Wezwanie takie może mieć formę wydruku z eksploatowanego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Człuchowie Systemu Informatycznego SPIRALA - ZINT.

§ 4

W przypadku wzywania osób w celu wręczania odznaczeń lub aktów mianowania
na wyższe stopnie wojskowe – wezwanie może mieć formę zaproszenia.


§ 5

Pracownik obsługujący osobę wzywaną ma obowiązek na druku wezwania zarówno
w części przeznaczonej dla organu wzywającego jak i dla osoby wezwanej wpisania dokładnej daty i godziny stawiennictwa i zwolnienia wezwanego. Wojskowy Komendant Uzupełnień lub osoby przez niego upoważnione do wzywania w sprawie powszechnego obowiązku obrony potwierdzają ten fakt swoim podpisem na obu częściach tego wezwania.§ 6

Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia,  zgodnie  z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j. Dz.U. z 2015r.,poz.827 z późn .zm.),za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2008 z późn. zm).

a.    w celu uzyskania rekompensaty za utracone zarobki osoba która stawiła się na wezwanie,  składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszych procedur.

b.    do swojego wniosku osoba ta musi załączyć oryginał zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, które udokumentuje utracenie zarobków wynikające ze stawienia się na wezwanie.

§ 7

Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony  zgodnie  z art. 52 ust. 3 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 827 z późn. zm.) przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

§ 8

1.    Wojskowy Komendant Uzupełnień koszty te zwraca na wniosek złożony przez osobę wezwaną, według zasad określonych w przepisach działu 2 tytułu IIIustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1025, z późn. zm.).

2.     Kierując się tymi przepisami  oraz zasadami określonymi w art. 44 ust 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) wskazującymi na konieczność celowego i oszczędnego sposobu wydatkowania środków publicznych,  przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów, ustala się następujące zasady zwrot kosztów przejazdu dla osób wzywanych  do miejsca stawienia się i powrotu do ich miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:a)    w celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu , osoba która stawiła się na wezwanie, składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek zawierający stosowne oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1do niniejszych procedur. W oświadczeniu tym osoba wezwana wskazuje środek transportu jakim odbyła podróż.

b)    zwrot kosztów przejazdu przysługuję za przejazd środkami transportu publicznego (autobusem lub pociągiem w klasie 2), w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych wydatków udokumentowanych biletami, które należy załączyć do złożonego oświadczenia W razie załączenia biletu tylko w jedną stronę, zwrot kosztów przejazdu ustala się w wysokości dwukrotności ceny biletu w jedną stronę.

c)    w przypadku przejazdu środkami transportu publicznego i nie dołączenia biletów potwierdzających odbycie podróży, osoba wezwana w swoim oświadczeniu wyjaśnia jakie są powody braku ich załączenia. W takim przypadku osobie wezwanej zwraca się koszty przejazdu obliczone według taryfy najtańszego przewoźnika wykonującego regularne przewozy na danej trasie.

d)    w uzasadnionych sytuacjach wskazanych we wniosku Wojskowy Komendant Uzupełnień zwraca koszty przejazdu własnym pojazdem wskazanym
we wniosku. Wysokość kwoty zwrotu dojazdu obliczana jest jako dwukrotność iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam
i z powrotem).

e)    ilość przejechanych kilometrów  niezbędna do ustalana kwoty zwrotu kosztów przejazdu określana jest na podstawie oświadczenia osoby wezwanej,
a w przypadku rozbieżności weryfikowana na podstawie optymalnej odległość trasy wskazanej pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem stawiennictwa, na stronie internetowej www.maps.google.pl

f)    stawkę za przejazd jednego kilometra ustala się w oparciu o procentową wartość maksymalnej stawki określonej na podstawie art. 34 a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U.
z 2002 r. Nr 27, poz. 271)


g)    Stawkę za 1 km przebiegu, niezbędną do ustalana  kwoty zwrotu kosztów przejazdu  dla osób wezwanych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień
w Człuchowie ustala się w następującej wysokości :
1)    dla samochodów z silnikiem o pojemności do 900 cm3 – 70,92% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f;   0, 40 zł
2)    dla samochodów z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3 – 60,24% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f ; 0,50 zł
3)    dla motocykla – 65,22% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f;  0,15 zł
4)    dla motoroweru - 76,92% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f ;  0,10 zł

h)    zwrot kosztów za przejazd własnym pojazdem przysługuje tylko w przypadku przedstawienia do wglądu osobie obsługującej, dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym osoba wezwana odbyła podróż.


§ 9

Jeżeli wezwanie do stawienia się nastąpiło wskutek niespełnienia
lub nienależytego spełnienia, z winy osoby wezwanej, obowiązków określonych
w ustawie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki  i zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące, nie przysługuje.

§ 10

W celu uzyskania zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki  i zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące, przysługuje w wypadku złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż  w terminie
3 m-cy od dnia, w którym osoba stawiła się na wezwanie.

§ 11

Wypełnione wnioski -oświadczenia za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu Wojskowy Komendant Uzupełnień po zatwierdzeniu przekazuje do działu finansowego 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Ustka. Zwrot kosztów następuje w formie  bezgotówkowej:
a)    przekazem pocztowym (w przypadku braku nr. konta );
b)    przelewem bankowym na konto wskazane we wniosku (oświadczeniu);
Załączniki do pobrania!!!!!!

Wniosek za utracone zarobki - Załącznik nr 1
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu - Załącznik nr 2
Zaświadczenie - Załącznik nr 3