Strona Główna BIP Strona Główna
Duplikat książeczki wojskowej
 

 


POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ:


 
 
  • O utracie, zniszczeniu lub zagubieniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  • Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.
  • Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową.
  • Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.
  • W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.


 !!UWAGA!!

  • w przypadku zagubienia czy też zniszczenia książeczki wojskowej należy przedłożyć inny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dołączyć do wniosku jedną fotografię (3cm x 4 cm), potwierdzenie opłaty skarbowej na kwotę - 28 zł.
  • w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości (np. wszystkie zostały skradzione) do wniosku o wydanie duplikatu, należy dołączyć zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży dokumentów, fotografię (3cm x 4 cm) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej na kwotę - 28 zł.


OPŁATĘ ZA WYDANIE DUPLIKATU KSIĄŻECZKI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO:

Bank BGŻ
79 2030 0045 1110 0000 0228 6040
 lub
 w kasie Urzędu Miejskiego w Człuchowie
 w godzinach od 7.30 do 15.00


   Podstawa:  "Ustawa o opłacie skarbowej" (Dz.U. nr 225 z dnia 16.11.2006r. poz. 1635)